Jatkuvapeitteisen metsänhoidon tutkimus haastaa vanhoja näkemyksiä

puheenvuorot

Jatkuvapeitteisen metsänhoidon tutkimus haastaa vanhoja näkemyksiä 16.6.2017 | Kirjoittaja: YTF | Jaa artikkeli: Jatkuvapeitteistä metsänhoitoa käytetään edelleen vain vähän verrattuna perinteiseen, avohakkuisiin perustuvaan metsänhoitoon. Tutkimukset ovat kuitenkin osoittaneet, että jatkuvapeitteisellä metsänhoidolla voi olla tietyin edellytyksin positiivisia vaikutuksia ilmastonmuutoksen hillintään ja luonnon monimuotoisuuden suojeluun, kuitenkaan tinkimättä metsien kasvusta tai taloudellisesta tuotosta. Metsälaki on mahdollistanut jatkuvapeitteisen metsänhoiton […]

Mitä Suomi voi tehdä globaalin vesikriisin ratkaisemiseksi?

puheenvuorot

Mitä Suomi voi tehdä globaalin vesikriisin ratkaisemiseksi? 8.5.2017 | Kirjoittaja: YTF | Jaa artikkeli: Vesi ei ole vain ympäristökysymys, vaan puhdas vesi on ihmisoikeus. Vedellä on keskeinen rooli YK:n kestävän kehitysten tavoitteiden saavuttamisessa, ja se vaikuttaa yhteiskuntien vakauteen ja hyvinvointiin sekä ruoan- ja energiantuotantoon. Miten globaali vesiturvallisuus vaikuttaa Suomeen ja mitä Suomi voi tehdä maailman […]

Miten hormonihäiriköt kuriin?

puheenvuorot

Miten hormonihäiriköt kuriin? 25.4.2017 | Kirjoittaja: YTF | Jaa artikkeli: Tutkimustieto hormonihäiriköiksi nimitettyjen kemikaalien haitoista ympäristöön ja ihmisten terveydelle lisääntyy, mutta sääntely ei pysy mukana. Bisfenoli A:ta, parabeeneja ja ftalaatteja löytyy monista arkipäiväisistä tuotteista, emmekä voi välttyä niille altistumiselta. Mikä neuvoksi? Hormonaaliset haitta-aineet tai hormonihäiriköt ovat kemikaaleja, jotka vaikuttavat hormonijärjestelmän toimintaan ja voivat aiheuttaa haittavaikutuksia […]

Ihmisen ja ympäristön yhteinen terveys – luonnoltaan monimuotoisempi elinympäristö turvaa terveyttä

puheenvuorot

Ihmisen ja ympäristön yhteinen terveys – luonnoltaan monimuotoisempi elinympäristö turvaa terveyttä 31.3.2017 | Kirjoittaja: YTF | Jaa artikkeli: Luonnon monimuotoisuus heikkenee merkittävästi meneillään olevan kuudennen sukupuuttoaallon myötä. Samalla ei-tarttuvat taudit ovat viime vuosikymmeninä yleistyneet. Biodiversiteettihypoteesin mukaan nämä kaksi trendiä ovat yhteydessä toisiinsa. Kun kaupungistuminen etenee, yhä useammin ihmisten yhteys luontoon katkeaa. Kosketus luontoon hyödyttää ihmisen […]

Vesiympäristöjen oikeudenmukainen kaavoitus ja käyttö

puheenvuorot

Ympäristöoikeudenmukaisuus tarkoittaa ympäristöasioihin liittyvää tasa-arvoisuutta ja yhtäläisiä oikeuksia. Miten vesiympäristöjen kaavoituksen ja käytön oikeudenmukaisuus turvataan?

Maaperän terveysvaikutukset

puheenvuorot

Maaperä vaikuttaa terveyteemme monin tavoin. Altistumme maaperän haitta-aineille pohjaveden, ravinnon ja sisäilman kautta.

Luontolähtöisyys tuo uusia ratkaisuja sote-palveluihin

puheenvuorot

Luontolähtöiset terveys- ja hyvinvointipalvelut voivat tarjota kustannustehokkaita ratkaisuja sote-sektorin haasteiden hallintaan. Luonnon terveyshyödyt ovat tutkimusten mukaan kiistattomat, ja ne tulisi tunnistaa paremmin esimerkiksi työhyvinvoinnin edistämisessä.

Roskaa näkyvissä! Vesien roskaantuminen hallintaan

puheenvuorot

Roskaa näkyvissä! Vesien roskaantuminen hallintaan 30.11.2016 | Kirjoittaja: YTF | Jaa artikkeli: Merten ja ylipäätään vesistöjen roskaantuminen on viime aikoina yhä suurempaa huomiota  saanut ympäristöongelma. Valtaosa merten roskasta on peräisin maalta ja koostuu pääasiassa muovista. MUOVIROSKAN VAIKUTUKSET VESISTÖISSÄ Roskaantuminen aiheuttaa monia ekologisia, terveydellisiä ja taloudellisia haittoja. Vaikka kaikkia terveys- ja ympäristövaikutuksia ei vielä tunneta, ohjenuoraksi […]

Helsinkiläisten energiakäänne – Kuinka energiankuluttajat muuttuvat energiapäättäjiksi?

puheenvuorot

Helsinki siirtyy kohti hajautetumpaa energiantuotantojärjestelmää. Miten kaupunki voi tukea ja ohjata kuluttajia lisäämään energian omatuotantoa ja vähentämään energiankulutusta?

Suomen habitaattipankki – uusi keino luonnon monimuotoisuuden suojeluun?

puheenvuorot

Suomen luonnon monimuotoisuus jatkaa köyhtymistään. Tarvitaan uusia keinoja voimistaa luonnon monimuotoisuuden suojelua.

Aktiivinen kuluttaja haastaa ilmastopolitiikan

puheenvuorot

Julkaisussa pohditaan kuluttajan roolia ilmastopolitiikassa ja ohjauskeinojen valintaa: tulisiko kuluttajia hellästi tuupata oikeaan suuntaan vai ottaa käyttöön erilaisia kulutusta rajoittavia, radikaalimpia keinoja?

Kestävä kemia – mahdollisuudet vihreään kasvuun

puheenvuorot

Ihmisten hyvinvointi ja yhteiskuntien toiminta riippuu laajasti kemiaan pohjautuvista ratkaisuista, mutta samalla kemikaaleista aiheutuu sekä terveys- että ympäristöriskejä. Kestävä kemia minimoi kemikaalien ja jätteiden haitalliset vaikutukset terveyteen ja ympäristöön.

Onko kaloilla päänsärkyä? Lääkejäämien vaikutukset vesistöissä

puheenvuorot

Vesiympäristöön päätyvät lääkejäämät ovat kasvava ympäristöongelma, jota ei vielä tarpeeksi huomioida julkisessa keskustelussa ja päätöksenteossa.

Pölytys, pölyttäjät ja ruoan tuotanto

puheenvuorot

Pölytys on välttämätöntä ekosysteemien toiminnalle. Myös ruoan tuotanto on riippuvaista pölytyksestä.

Kiertotalous nyt – haasteet ja mahdollisuudet elintarviketuotantoketjussa

puheenvuorot

Miten elintarviketeollisuus ja maatalous voisivat nykyistä paremmin hyödyntää sivuvirtojaan kiertotalouden periaatteiden mukaisesti?

Niukat resurssit viisaasti käyttöön – sääntelystä biotalouden edistäjä

puheenvuorot

Julkaisussa pohditaan biotalouden edistymisen esteitä ja kehittämistarpeita lainsäädännön ja hallinnon alalta. Erityisesti keskitytään terveyteen ja hyvinvointiin liittyviin biotalouden palveluihin.

Ilmavälitteiset ympäristöterveyshaitat paikallispäättäjän näkökulmasta

puheenvuorot

Ympäristöaltisteista eniten tautitaakkaa suomalaisen kansanterveyden näkökulmasta aiheuttavat ulkoilman pienhiukkaset, ympäristömelu ja sisäilman radon.

Euroopan ympäristön tila 2015: Suomen haasteet ja mahdollisuudet

puheenvuorot

Julkaisu analysoi Euroopan ympäristön tila 2015 (SOER 2015) -raportin tärkeimpiä havaintoja Suomen ympäristön tilasta ja ympäristöpolitiikasta.

Elinympäristöjen tilan edistäminen turvaa luontoa, ekosysteemipalveluja ja elinkeinoja

puheenvuorot

Suomi on sitoutunut maailmanlaajuiseen tavoitteeseen ennallistaa heikentyneitä elinympäristöjä 15 % vuoteen 2020 mennessä. Julkaisussa pohditaan elinympäristöjen tilan edistämistä Suomessa.

Luontopääoma näkyväksi: ekosysteemipalvelut osaksi päätöksentekoa ja suunnittelua

puheenvuorot

Luontopääoma näkyväksi: ekosysteemipalvelut osaksi päätöksentekoa ja suunnittelua 1.6.2015 | Kirjoittaja: YTF | Jaa artikkeli: Keväällä 2015 julkaistiin arvio Suomen tärkeimpien ekosysteemipalvelujen tilasta ja kehityksestä sekä niiden merkityksestä vihreän talouden edistämisessä. Lue lisää, miten ekosysteemipalveluiden tunnistaminen ja arvottaminen voi edistää kestävää yritystoimintaa sekä lisätä kansalaisten terveyttä ja hyvinvointia. Suomen kansallinen ekosysteemipalveluiden arviointihanke tuotti keväällä 2015 ensimmäistä […]