Jatkuvapeitteisen metsänhoidon tutkimus haastaa vanhoja näkemyksiä

Jatkuvapeitteistä metsänhoitoa käytetään edelleen vain vähän verrattuna perinteiseen, avohakkuisiin perustuvaan metsänhoitoon. Tutkimukset ovat kuitenkin osoittaneet, että jatkuvapeitteisellä metsänhoidolla voi olla tietyin edellytyksin positiivisia vaikutuksia ilmastonmuutoksen hillintään ja luonnon monimuotoisuuden suojeluun, kuitenkaan tinkimättä metsien kasvusta tai taloudellisesta tuotosta.

Metsälaki on mahdollistanut jatkuvapeitteisen metsänhoiton vuodesta 2014. Jatkuvapeitteisellä eli eri-ikäisrakenteisella metsänhoidolla tarkoitetaan kasvatustapaa, jossa metsäala on koko ajan peitteinen eikä avohakkuita suoriteta.

Tutkimustietoa aiheesta on kaivattu kipeästi. Monitieteinen CONBIO-tutkimushanke on tarkastellut jatkuvapeitteistä metsänhoitoa hiilensidonnan ja kasvun, taloudellisen tuoton, luonnon monimuotoisuuden ja metsien monikäytön kannalta. Lisäksi on selvitetty viestinnän merkitystä jatkuvapeitteisen metsänhoidon käyttöönotossa.

Tutkimukset osoittavat, että tietyillä edellytyksillä jatkuvapeitteinen metsänhoito voi olla perinteistä kasvatustapaa kannattavampi ratkaisu, vaikka puun tuotto olisi jonkin verran pienempi. Talousnäkökulmasta merkittävää on, että jatkuvapeitteinen metsänhoito perustuu puiden luonnolliseen uusiutumiseen, jolloin normaali avohakkuun jälkeinen investointi uuteen puusukupolveen  jää maanmuokkauksineen pois. Lisäksi jatkuvapeitteisellä  kannatuksella nähdään olevan etuja hiilensidontaan, kestävyyteen  myrskytuhoille, luonnon monimuotoisuudelle ja metsien  monikäytölle.

Metsänomistajat tarvitsevat lisää tietoa jatkuvapeitteisen kasvatuksen vaikutuksista ja riskeistä. Tässä metsäammattilaisilla on tärkeä rooli. Jatkuvapeitteinen kasvastus tulisi neuvonnassa ja suosituksissa esittää varteenotettavana ja tasavertaisena vaihtoehtona perinteiselle metsänhoidolle. Uudet viestintäkeinot ja visuaaliset, tutkimukseen pohjaavat työkalut voisivat auttaa metsänomistajia hahmottamaan, miltä oma metsä näyttäisi eri käsittelytavoilla.

Suuri este jatkuvapeitteisen metsänhoidon käyttöönotolle on historiallinen vastakkainasettelu tasaikäisen ja jatkuvapeitteisen metsänhoidon välillä. Toimijat ovat yhtä mieltä siitä, että metsänkäsittelyn tapojen tulisi monipuolistua. Tutkimushankkeiden
yhteissuunnittelu voisi osaltaan auttaa eri lähtökohdista tulevia toimijoita pääsemään yhteisymmärrykseen  tutkimuksessa käytetyistä käsitteistä ja mallien pohjaoletuksista. Tämä lisäisi tutkimustulosten hyväksyttävyyttä ja siten tulosten hyödyntämistä käytännössä.

Jatkuvapeitteisen metsänhoidon tutkimus haastaa metsänhoidon vanhoja näkemyksiä (pdf)

Tilaa uutiskirjeemme niin pysyt ajan tasalla tulevista
tapahtumista ja julkaisuista

    Liity sähköpostilistalle

    Tilaamalla uutiskirjeen pysyt ajan tasalla YTF:n tulevista tapahtumista ja julkaisuista. Rekisteriseloste

    Virhe: Yhteydenottolomaketta ei löytynyt.