Ympäristötiedon foorumin toiminnan vaikuttavuuden arviointi 2018–2022

puheenvuorot

Ympäristötiedon foorumin toiminnan vaikuttavuuden arviointi 2018–2022 4.12.2023 | Kirjoittaja: Kaisa Välimäki | Jaa artikkeli: Tieteen ja päätöksenteon vuorovaikutusta ja kohtaamisia edistävien tiedevälittäjien toiminnalla haetaan yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Ympäristötiedon foorumin (YTF) historian toinen vaikuttavuudenarviointi osoitti, että YTF on onnistunut edistämään tutkitun ympäristötiedon käyttöä päättäjien ja päätösvalmistelijoiden parissa, lisännyt tiedeyhteisön ja päätöksenteon välistä vuorovaikutusta ja nostanut ympäristökysymyksiä esiin […]

Maaperä pulassa – mitä voimme tehdä?

puheenvuorot

Maaperä pulassa – mitä voimme tehdä? 3.12.2021 | Kirjoittaja: YTF | Jaa artikkeli: Hyvinvoiva maaperä tarjoaa lukuisia ekosysteemipalveluita, joista olemme täysin riippuvaisia. 95 % ruoantuotannosta perustuu maahan, maaperä varastoi hiiltä tuplasti enemmän kuin ilmakehä ja kasvillisuus yhteensä ja neljännes luonnon monimuotoisuudesta löytyy maaperästä. Viimeisen 150 vuoden aikana planeettamme maaperä on heikentynyt ja viljelykelpoinen maa vähentynyt […]

Lakien yhteisvaikutusten arviointi parantaa lainsäädännön laatua

puheenvuorot

Ympäristötiedon foorumi, ympäristöministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö ja Suomen ympäristökeskus järjestivät tilaisuuden, jossa keskusteltiin vuosina 2020 ja 2021 valmistelussa olevien luonnonsuojelulain, maankäyttö- ja rakennuslain, kaivoslain ja ilmastolain mahdollisista yhteisvaikutuksista ja niiden arvioimisesta. Tutustu tilaisuuden keskustelujen pohjalta laadittuun julkaisuun ja ehdotuksiin yhteisvaikutusten arvioinnin parantamiseksi!

Europe on the verge of the sustainability transition – How can we put the best knowledge to use?

puheenvuorot

Europe on the verge of the sustainability transition – How can we put the best knowledge to use? 12.3.2021 | Kirjoittaja: Marja Jarvenpaa | Jaa artikkeli: Europe will not be able to reach its environment, energy and climate goals for 2030 without stricter climate policy as well as rapid intervention in the overexploitation of natural […]

Globaalien ympäristöraporttien viestit käyttöön

puheenvuorot

Massiivisten globaalien ympäristöraporttien viestien jalkauttaminen paikalliselle tasolle vaatii tiivistä yhteistyötä sekä eri tutkimusalojen että tietoa hyödyntävien ryhmien välillä.

Puheenvuoroja: Miten turvataan ruoka ja energia haavoittuvassa maailmassa?

puheenvuorot

Puheenvuoroja: Miten turvataan ruoka ja energia haavoittuvassa maailmassa? 16.6.2020 | Kirjoittaja: Kaisa Välimäki | Jaa artikkeli: Ruoka- ja energiajärjestelmien haavoittuvaisuudesta on saatu esimakua koronakriisin myötä. Kevään 2020 Politiikkadialogissa haettiin tapoja tuottaa ruokaa ja energiaa kestävästi pitkälle tulevaisuuteen niin, että samalla varaudumme paremmin aikamme uhkiin: pandemioihin, ilmastonmuutokseen ja turvallisuusuhkiin. Omavaraisuuden kasvattaminen ja paikalliset mallit ovat osa […]

Eurooppa kestävyysmurroksen äärellä – Miten saamme parhaan tiedon käyttöön?

puheenvuorot

Eurooppa kestävyysmurroksen äärellä – Miten saamme parhaan tiedon käyttöön? 4.6.2020 | Kirjoittaja: Kaisa Välimäki | Jaa artikkeli: Eurooppa ei saavuta vuoden 2030 ympäristö-, energia- ja ilmastotavoitteitaan ilman tiukempaa ilmastopolitiikkaa sekä nopeaa puuttumista luonnonvarojen ylikulutukseen ja maankäytön muutoksiin. Tämä on ydinviesti Euroopan ympäristökeskuksen viidennessä Euroopan ympäristön tilaa ja tulevaisuutta käsittelevässä SOER -raportissa. Ruoka- ja energiajärjestelmämme sekä […]

Creating a Knowledge Base for a Circular Economy – for Living within Planetary Boundaries

puheenvuorot

Big environmental crises – global warming, biodiversity loss and unsustainable resource use – are strongly interconnected. Environmental sustainability is the fundamental
condition for sustainable human societies and economies. The transition to circular economy is needed for reaching the emission reduction targets, for sustainable resource use and for
eliminating waste.

Maaperä ilmastotalkoissa

puheenvuorot

Maaperä ilmastotalkoissa 29.8.2019 | Kirjoittaja: Kaisa Välimäki | Jaa artikkeli: Ilmastonmuutoksen torjuminen vaatii ihmiskunnalta radikaaleja muutoksia nopealla aikataululla. Toimenpiteistä tärkein on päästöjen vähentäminen, mutta samaan aikaan on pyrittävä myös kasvattamaan hiilidioksidia sitovia hiilinieluja. Suomalaisessa keskustelussa metsien hiilinielun ja varaston arvo on tunnistettu, mutta myös oikealla tavalla hoidetulla viljelysmaalla voi olla keskeinen rooli ilmastonmuutoksen hillinnässä. Hallitustenvälisen […]

Luonnon monimuotoisuutta ja ilmastoa suojellaan yhdessä – kriisien torjunta vaatii systeemitason muutoksia

puheenvuorot

Elonkirjon heikkeneminen ja ilmastonmuutos ovat erottamattomasti kytkeytyneet toisiinsa. Kuudennen sukupuuttoaallon partaalla on valittava viisaasti lämpenemistä hillitseviä keinoja, jotka samalla turvaavat tehokkaasti luonnon monimuotoisuutta.

Ekologinen kompensaatio – kohti lainsäädäntöä

puheenvuorot

Ekologinen kompensaatio on keino hidastaa luonnon monimuotoisuuden häviämistä – kun sille asetetaan tarpeeksi tiukat velvoitteet ja toteutusta valvotaan. Velvoittamalla ekologinen hyvitys hankkeiden suunnitteluun ja toteutukseen voidaan minimoida luonnolle koituvaa haittaa, ja parhaassa tapauksessa jopa lisätä monimuotoisuutta.

Ympäristötutkimuksen ja päätöksenteon saumakohdassa – Miten parantaa tieteellisen ympäristötiedon vaikuttavuutta?

puheenvuorot

Ympäristötutkimusta tarvitaan taustoittamaan ja ratkomaan viheliäisiä kestävyyskysymyksiä. Ympäristötiedon foorumi (YTF) kysyi keväällä 2018 tutkijoiden, virkamiesten ja poliitikkojen näkemyksiä ympäristötutkimuksen ja päätöksenteon suhteesta. Sekä tutkijat että päättäjät toivovat parempaa vuorovaikutusta, mutta myös tukea dialogin aikaansaamiseksi. Selvityksessä esitetään yhdeksän suositusta ympäristötutkimuksen vaikuttavuuden parantamiseksi.

Luonnosta hyvinvointia ja ratkaisuja kaupunkisuunnitteluun

puheenvuorot

Ympäristötiedon foorumin julkaisu käsittelee, miten ympäristön tilaa ja terveyttä edistävät luontopohjaiset ratkaisut saataisiin laajemmin käyttöön.

Suomi kiertotalouden edistäjänä – Materiaalit kiertoon taloudellisilla ohjauskeinoilla

puheenvuorot

Suomi kiertotalouden edistäjänä – Materiaalit kiertoon taloudellisilla ohjauskeinoilla 22.8.2018 | Kirjoittaja: YTF | Jaa artikkeli: Nykyinen talousjärjestelmämme nojaa luonnonvarojen ylikulutukseen, mikä on johtanut maailmanlaajuisiin ympäristöongelmiin ja kuudenteen sukupuuttoaaltoon. Luonnosta otetut raaka-aineet virtaavat lineaarisesti talousjärjestelmän läpi ja päätyvät takaisin luontoon jätteinä ja saasteina. Luonnonvarat tulisikin ohjata uudelleen kiertoon ja muuttaa talousjärjestelmäämme kohti kiertotaloutta. Kiertotalous vaatii kokonaisvaltaista […]

Elinympäristöjen heikkeneminen uhkaa elämää – Mitä Suomi voi tehdä?

puheenvuorot

Julkaisu Ympäristötiedon foorumin ja Luontopaneelin seminmaarin sekä IPBES raportin pohjalta.

Haitalliset aineet vesistöissä ja putkissa – kunnat vesien suojelijoina

puheenvuorot

Vesistöihin päätyy jatkuvasti haitallisia aineita, jotka uhkaavat paitsi vesistöekosysteemejä, mutta myös terveyttämme. Miten kunnat voivat ehkäistä vesistöjen haitallisia aineita?

Ilmastonmuutos haastaa perinteisen luonnonsuojelun

puheenvuorot

Ilmastonmuutos haastaa perinteisen luonnonsuojelun 31.1.2018 | Kirjoittaja: YTF | Jaa artikkeli: Ilmastonmuutoksen vaikutukset sääolosuhteisiin ja lajien esiintymisalueisiin ovat jo nähtävissä, myös Suomessa. Nopeasti lämpenevä ilmasto aiheuttaa kasvi- ja eläinlajien häviämistä ja populaatioiden taantumista, pakottaa ne levittäytymään uusille alueille ja sopeutumaan eri tavoin. Paikkaan sidottua suojelualueverkostoa ei ole suunniteltu vastaamaan voimakkaisiin muutoksiin ympäristössä ja ilmastossa. On […]

Luomutuotanto ja tulevaisuuden kestävä ruokajärjestelmä

puheenvuorot

Luomutuotanto ja tulevaisuuden kestävä ruokajärjestelmä 29.11.2017 | Kirjoittaja: YTF | Jaa artikkeli: Luomutuotanto eli luonnonmukainen viljely ja ruoantuotanto ylipäätään ovat tunteita herättäviä aihepiirejä. Väestön kasvaessa moni pohtii, voidaanko luomuviljelyllä vastata globaaleihin ruokahaasteisiin ja saavuttaa todellisia ympäristöhyötyjä. Maatalouden ympäristövaikutukset ovat kiistatta merkittäviä. Siitä syystä onkin tärkeää uudelleenarvioida nykyistä ruoantuotantoa sekä löytää kestäviä ratkaisuja tulevaisuuden ruokajärjestelmän turvaamiseksi. […]

Tuhoaako norminpurku ympäristömme? Laadukas lainsäädännön valmistelu ja ympäristövaikutusten arviointi

puheenvuorot

Tuhoaako norminpurku ympäristömme? Laadukas lainsäädännön valmistelu ja ympäristövaikutusten arviointi 27.9.2017 | Kirjoittaja: YTF | Jaa artikkeli: Ympäristövaikutusten huomioiminen lainvalmistelussa on tutkimusten mukaan heikolla tolalla. Vuoden 2014 hallituksen esityksistä 77 % ei sisältänyt minkäänlaista ympäristövaikutusten arviointia. Vain 4 % sisälsi määrällisiä arvioita ympäristövaikutuksista.[1]  Aidon vaikutusten arvioinnin kannalta päättäjien olisi tärkeää voida verrata eri vaihtoehtojen vaikutuksia. Samalla tavoitellaan […]

Yllättävät yritysvastuut – menetettyä valtaa vai uusia mahdollisuuksia

puheenvuorot

Yllättävät yritysvastuut – menetettyä valtaa vai uusia mahdollisuuksia 8.8.2017 | Kirjoittaja: YTF | Jaa artikkeli: Kun julkinen valta vetäytyy ja hyvinvointivaltio kapenee, yritysten yhteiskuntavastuu saa uusia muotoja strategisen yritysvastuun laajenevilla markkinoilla. Yritysvastuun näkökulmasta nyky-Suomessa voidaan nähdä kaikuja teollistumisen alkuajan patruunataloudesta. Yhteiskunnan työnjako muuttuu kun hyvinvointivaltion rakenteita karsitaan. Jatkossa yritykset korvaavat osin valtion vetäytymistä hyödyntämällä strategisen […]